Rodzimowiercze FAQ

Co to jest wspólnota słowiańska? Czy rodzimowiercy to pogańska sekta?

Rodzimowiercy zrzeszają się we wspólnotach, zazwyczaj określanych mianem gromad lub zadrug.

Co to jest bóg słowiański? Czy Wy wierzycie w bożki i święte drzewa?

Bóg lub bogini to istota (osoba) niematerialna, tzn. nie posiadająca fizycznego ciała, która opiekuje się określonymi elementami otaczającej rzeczywistości. Wierzymy w wielu osobowych bogów. Niektórym bóstwom przypisane są święte drzewa, wokół których koncentruje się kult owych istot.

Jaka wygląda modlitwa słowiańska? Czy Wy modlicie się do drzew jak hipisi?

Modląc się, używamy własnych słów lub przygotowanych wcześniej modlitw. Adresatami modlitw nie są obiekty kultowe, jak drzewa czy posągi, ale same bóstwa.

Dlaczego pijecie alkohol na świętach? Czy taka Noc Kupały to u Was orgia i pijaństwo?

Tradycja wykorzystywania napojów alkoholowych w rytuałach jest równie stara, jak samo zjawisko religii.

Dlaczego używacie swastyki? Czy jesteście faszystami?

Swastyka jest symbolem religijnym liczącym tysiące lat, obecnym w ludzkich kulturach niemal całego globu. W zależności od odmiany może oznaczać niebo, Słońce, Księżyc lub ogień. Rodzimowiercy używają go w kontekście swojej wiary – rodzimowierstwo słowiańskie nie jest ruchem o charakterze politycznym, a wśród jego wyznawców znajdują się osoby o różnych, często skrajnie odmiennych poglądach politycznych.

Jak zostać rodzimowiercą? Czy płaci się składki i trzeba coś podpisać?

Rodzimowiercą zostaje się poprzez praktykę słowiańskich tradycji i kultu rodzimych bóstw. Rodzimowiercy nie posiadają jednej, scentralizowanej organizacji religijnej. Kwestie takie, jak składki czy formalny zapis regulowane są przez poszczególne wspólnoty i zależą od ich charakteru (wspólnoty nieformalne/związki wyznaniowe).

Organizacje rodzimowiercze w Polsce

Poniższa lista organizacji według województw może być niekompletna. W celu jej uzupełnienia prosimy o kontakt z administracją witryny w przeznaczonej do tego zakładce.

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Czym jest rodzimowierstwo?

Nie istnieje jedna, powszechnie akceptowalna definicja rodzimowierstwa słowiańskiego. Nauki religioznawcze klasyfikują je jako współczesną religię pogańską, podczas gdy sami rodzimowiercy nierzadko odrzucają określenie „pogaństwo” jako nacechowane pejoratywne. Niekiedy pojawiają się zdania głoszące, że błędne jest nawet nazywanie rodzimowierstwa religią, przez wzgląd na jego zróżnicowanie.

Alternatywne określenia rodzimowierstwa słowiańskiego to m.in. słowianowierstwo, słowiaństwo, politeizm słowiański.

Prawdą jest, że – podobnie jak w innych naturalnych, etnicznych systemach wierzeń, jak chociażby hinduizm – w obrębie rodzimej wiary Słowian współistnieje ze sobą wiele nurtów, mniej lub bardziej tolerujących się i/lub wzajemnie współpracujących. Owocem wieloletniej dyskusji polskiego środowiska rodzimowierczego nad tym, kim jest rodzimowierca słowiański, była następująca definicja, przedstawiona na II Ogólnopolskim Wiecu Rodzimowierczym:

Rodzimowiercą słowiańskim jest osoba, która czci wyłącznie bóstwa słowiańskie.

Ponieważ jednak rodzimowierstwo słowiańskie nie posiada jednej, scentralizowanej organizacji ani organów władzy wspólnych wszystkim wyznawcom, definicja ta pozostaje pewną propozycją i istnieją grupy, które się z nią nie zgodzą.

Poniżej staraliśmy się zawrzeć pewien zarys w postaci kilku najważniejszych cech, jakimi naszym zdaniem rodzimowierstwo słowiańskie charakteryzuje się w pierwszej kolejności.

Tradycja

Rodzimowierstwo słowiańskie jest współczesną kontynuacją etnicznej religii Słowian. Ów system wierzeń i praktyk, mając charakter naturalny, jako całość nie posiada wyznaczonego historycznie początku. Rodzimowiercy opierają się na tradycjach ludów słowiańskich, których obecność w przeszłości jest udokumentowana przez źródła historyczne, archeologiczne bądź etnograficzne.

Politeizm

Rodzima wiara Słowian jest głosi istnienie wielu bogów i bogiń. Panteon naszych Przodków możemy poznać dzięki wzmiankom w dawnych kronikach czy ludowym pieśniom, które przechowały wiele z nich. Współczesna nauka, w szczególności badanie etymologii słowiańskich teonimów oraz metody religioznawstwa porównawczego pozwalają na odtworzenie wiedzy o funkcjach, jakie bóstwa te pełniły w wierzeniach dawnej Słowiańszczyzny, dzięki czemu możemy korzystać z niej na nowo w świecie współczesnym.